Regulamin wypożyczania sprzętu rekreacyjnego

POSTANOWIENIE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania oraz warunki i zakres praw odpowiedzialności osób korzystających z wypożyczenia rowerów.
 2. Organizatorem wynajmu sprzętu rekreacyjnego jest RENTAL24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nowowiejska 3 lok.7, 76-200 Słupsk, 839 324 2513 wpisana do krajowego rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy VIII wydział gospodarczy Gdańsk – Północ w  Gdańsku za numerem KRS 0001079263 (dalej Organizator).
 3. Usługa wypożyczania sprzętu rekreacyjnego skierowana jest do gości osiedla Ostoja Bukowo obsługiwanych przez Organizatora oraz innych osób. Pierwszeństwo wynajęcia rowerów mają goście osiedla Ostoja Bukowo.
 4. Użyte w niniejszym regulaminie wymienione niżej pojęcia bez bliższego ich określenia oznaczają:
 5. Korzystającym – należy przez to rozmieć osobę, która korzysta z usługi wypożyczania sprzętu rekreacyjnego opisanej w niniejszym Regulaminie a także osoby na rzecz których Korzystający dokonał wypożyczenia sprzętu rekreacyjnego;
 6. sprzęt rekreacyjny – należy przez to rozumieć rower, SUP lub kajak oraz osprzęty wypożyczone przez Korzystającego;
 7. obiór sprzętu rekreacyjnego – oznacza pierwszy dzień korzystania ze sprzętu rekreacyjnego w ramach zamówionej i opłaconej usługi wypożyczenia.

 

ZASADY WYPOŻYCZANIA I KORZYSTANIA

 1. Wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego odbywa się wg procedury ustalonej przez Organizatora, której opis jest udostępniany na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem OstojaBukowo.pl lub w inny sposób.
 2. Korzystający ze sprzętu rekreacyjnego nie może być pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, substancji psychotropowych, lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; innych leków, które z definicji zabraniają, lub zalecają powstrzymanie się od, kierowania pojazdami.
 3. Korzystający zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu i procedur ustalonych przez Organizatora oraz do:
 4. uiszczenia opłaty za wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego, naliczonej odpowiednio do okresu wypożyczenia oraz rodzaju wypożyczanego sprzętu;
 5. korzystania ze sprzętu rekreacyjnego oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem,
 6. zwrotu sprzętu rekreacyjnego do miejsca wypożyczenia na osiedle Ostoja Bukowo w sposób wskazany przez Organizatora wraz z zabezpieczeniem (przypięciem);
 7. niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi:

– faktu uszkodzenia sprzętu rekreacyjnego lub innych problemów technicznych związanych ze sprzętem rekreacyjnym;

– faktu zakończenia korzystania ze sprzętu rekreacyjnego, za który przyjmuje się moment odstawiania go zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie;

– faktu wyrządzenia jakiejkolwiek szkody majątkowej lub na osobie mającej związek z korzystaniem ze sprzętu rekreacyjnego.

 1. Wydłużenie czasu ustalonego korzystania ze sprzętu rekreacyjnego jest możliwe wyłącznie po dokonaniu osobnej rezerwacji w sposób opisany niniejszym regulaminem. Organizator nie gwarantuje możliwości wydłużenia okresu wypożyczenia sprzętu rekreacyjnego, w szczególności w sytuacji, kiedy sprzęt rekreacyjny został już zarezerwowany przez inne osoby.
 2. W przypadku wypożyczenia sprzętu rekreacyjnego na okres dłuższy niż 1 dzień Korzystający może pozostawić sprzęt rekreacyjny w miejscu, w którym powinien być ostatecznie zwrócony, w celu jego przechowania przez noc. W takiej sytuacji do pozostawienia sprzętu rekreacyjnego oraz jego ponownego odbioru obowiązują odpowiednio zasady dotyczące zwrotu sprzętu rekreacyjnego oraz jego pierwszego odbioru.
 3. Korzystający zobowiązany jest do przestrzegania bezwzględnego obowiązku korzystana z kasków ochronnych przez młodzież i dzieci poniżej 16 roku życia korzystających z rowerów wypożyczonych od Organizatora. Organizator nie gwarantuje dostępności kasków dla wszystkich Korzystających.
 4. Korzystający zobowiązany jest do przestrzegania bezwzględnego obowiązku korzystana z kamizelek asekuracyjnych przez młodzież i dzieci poniżej 16 roku życia korzystających z kajaków lub SUP-ów wypożyczonych od Organizatora.
 5. Organizator ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu rekreacyjnego z uzasadnionych przyczyn, w szczególności z powodu niespełnienia warunków określonych niniejszym regulaminem lub procedur ustalonych przez Organizatora.

 

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu rekreacyjnego lub jego wyposażenia, na skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność Korzystający, w tym kradzieży lub zgubienia, Korzystający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu rekreacyjnego oraz jego wyposażenia (na podstawie cen obowiązujących na rynku w dniu stwierdzenia faktu).
 2. Korzystający zobowiązany jest do zwrotu kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu rekreacyjnego lub jego wyposażenia, wynikłych z jego winy.
 3. W przypadku kiedy utrata dotyczy roweru, jego zniszczenia lub innej wady powstałej z winy osoby trzeciej Korzystający zobowiązany jest ustalić dane personalne oraz adresowe osoby odpowiedzialnej. W przypadku kiedy osobą odpowiedzialną będzie inny uczestnik ruchu poruszający się pojazdem objętym obowiązkiem posiadania ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej (np. samochód) Korzystający poza powyższymi danymi zobowiązany jest do uzyskania:
 • informacji o numerze ważnej polisy z tytułu ubezpieczenia OC oraz zakładzie ubezpieczeniowym będącym wystawcą polisy;
 • informacji o numerze, dacie wystawienia oraz organie wystawiającym dokument stwierdzający prawo do kierowania pojazdem biorącym udział w zdarzeniu;
 • oświadczenia kierującego o bezwzględnym uznaniu własnej winy zajścia zdarzenia; oświadczenie powinno być podpisane własnoręcznym podpisem;
 • informacji o bezpośrednim numerze telefonu do sprawcy zdarzenia.
 1. W przypadku utraty sprzętu rekreacyjnego, jego zniszczenia lub niesprawności, które powstały z winy Korzystającego, Korzystający zobowiązany będzie uiścić opłatę rekompensacyjną w wysokości stanowiącej iloczyn sumy dni, w których rower nie będzie mógł być wypożyczony innym osobom oraz dobowej stawki za wypożyczenie utraconego, zniszczonego lub niesprawnego sprzętu rekreacyjnego. Wysokość opłaty nie może być jednak wyższa niż siedmiokrotność stawki za wypożyczenie utraconego, zniszczonego lub niesprawnego sprzętu rekreacyjnego.
 2. Korzystający pokryje wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem roweru wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce w tym wynikające z Kodeksu Ruchu Drogowego.
 3. Odpowiedzialność za wypadki, wszelkie szkody powstałe w czasie korzystania z wypożyczonego sprzętu rekreacyjnego ponosi Korzystający. Korzystający z roweru będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany do przestrzegania zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Korzystający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Organizatora z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w okresie korzystania z wypożyczonych sprzętów rekreacyjnych.
 4. Korzystający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim związane z korzystaniem z wypożyczonych sprzętów rekreacyjnych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana niniejszego regulaminu odbywa się poprzez jego publikację na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem pl.
 2. W przypadku zmiany regulaminu w trakcie świadczenia usługi wypożyczenia obowiązuje regulamin obowiązujący w dniu odbioru sprzętu rekreacyjnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.