Regulamin spływu kajakowego

 1. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom organizatora. 
 2. APION sp. z o.o., będąca organizatorem wypoczynku na osiedlu Ostoja Bukowo oświadcza, że spływ kajakowy nie jest częścią usługi wynajmu domu. Wyłącznym organizatorem spływu jest Kayaks Marek Baranowski, ul. Dworcowa 37B, 77-320 Przechlewo (dalej Organizator).
 3. Uczestnictwo w spływie odbywa się na koszt i ryzyko uczestników.
 4. Organizator spływu oświadcza, że podczas spływu nie ma opiekuna grupy. Przed rozpoczęciem spływu Organizator udzieli niezbędnych wskazówek dotyczących przebiegu spływu. Uczestnik spływu zobowiązuje się do stosowania się do poleceń i wskazówek Organizatora.
 5. Organizator spływu zapewnia transport z osiedla Ostoja Bukowo na początek spływu oraz transport powrotny na teren osiedla po zakończonym spływie.
 6. Koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy w dniu spływu u Organizatora. Zarezerwownie i nie pojawienie się na zbiórce oraz rezygnacja ze spływu w dniu zbiórki wiąże się z karą umowną 60 zł/os.  
 7. Organizator spływu zastrzega sobie prawo odwołania spływu bez podania przyczyny.
 8. W przypadku odwołania spływu uczestnikowi przysługuje zwrot dokonanej wpłaty za spływ.
 9. W spływie mogą wziąć udział osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie bez względu na umiejętność pływania.
 10. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
 11. Wszyscy uczestnicy spływu w czasie przebywania w kajaku zobowiązani są bezwarunkowo do korzystania z kamizelki (kapoka), która powinna być prawidłowo zapięta. Przed zwodowaniem kajaku, na brzegu, uczestnik zobowiązany jest sprawdzić rozmiar i sprawność kamizelki. 
 12. Przed oraz w trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
 13. Każdy uczestnik spływu powinien posiadać ubranie dostosowane do aury, wodoszczelnie zapakowaną na zmianę odzież, buty, w których można wejść do wody, napoje oraz wysokokaloryczną żywność. Organizator nie zapewnia wyżywienia oraz napojów. 
 14. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem. Zaleca się niezabieranie cennych i wartościowych przedmiotów na spływ. 
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
 16. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że na trasie spływu mogą wystąpić przeszkody wodne oraz może wystąpić konieczność przenoszenia kajaka. Uczestnicy powinny wzajemnie się wspierać podczas spływu.